Stichting
’t Dörpshuus NijRoon

Eerstvolgende activiteit

Stichting ’t Dörpshuus NijRoon

Het dorpshuis wordt geëxploiteerd door de op 28 december 2012 opgerichte stichting ’t Dörpshuus NijRoon, die de taken heeft overgenomen van WiN (Welzijn in Noordenveld). De bestuursleden zijn Pierre Berghuis (voorzitter), Jan Katuin (secretaris), Bert Neven (penningmeester), Jofien Brink, Nellie Heuker (penningmeester). Alle bestuursleden komen uit Nieuw-Roden of de directe omgeving. De stichting onderhoudt contacten met de Handelsvereniging Nieuw Roden, Dorpsbelangen en De Kastelein. Tieme Dekker onderhoud de website van het dorpshuis.

Het beheer van ’t Dörpshuus NijRoon is sinds september 20217 in handen van Jolanda Pakes. Ze wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal vrijwilligers.

Jolanda woont in Nieuw-Roden, is getrouwd met Douwe en hebben een dochter.

Doelstelling

In de statuten van de vereniging is opgenomen dat de stichting tot doel heeft het in stand houden en exploiteren van een gebouw in Nieuw-Roden ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In gewoon Nederlands betekent dit dat wij onderdak willen bieden aan alle vormen van activiteiten waar behoefte aan is bij de inwoners van Nieuw-Roden en omgeving.

Op 9 september 2021 heeft het bestuur het beleidsplan voor het dorpshuis vastgesteld.

Informatie met betrekking tot het aanvragen van de Anbi status.

Via deze link komt u bij de balans over de afgelopen twee verenigingsjaren.

Via deze link komt u bij de staat van baten en lasten over de afgelopen twee verenigingsjaren.

bernard rodeo wonen hopmans kamp terVeld adverteren ZING!
cazemier kapsalon-Haarfijn krul montapanel adverteren monuta poeder
berghuis eltjo adverteren tiemedekker vdduin veenenfysio WHBi
monuta adverteren cobykuiper koudenwarmtetechniek Liewes noordhuis vdveen